Regulamin

clouds

Prosimy o dokładnie zapoznanie się z niniejszym regulaminem, gdyż jego akceptacja jest warunkiem koniecznym do dokonania zakupów w naszym sklepie rabkoland.pl prowadzonym przez firmę Park Rozrywki Rabkoland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, numer NIP 7352890054, telefon 570 390 988, adres poczty elektronicznej: [email protected]

 

DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin

Sprzedawca – Park Rozrywki Rabkoland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Podhalańska 2a, 34-700 Rabka Zdrój, numer NIP 7352890054 

Konsument – osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy odpłatnych zakupów Towarów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odpowiednie przepisy ustaw przyznają zdolność prawną nabywająca odpłatnie Towar w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową

 

Kupujący – rozumie się zarówno Konsumenta i Klienta

Sklep – to umieszczony na stronie internetowej ww.rabkoland.pl sklep internetowy

 

Towar (lub Produkt) – produkty uwidocznione na stronie internetowej Sklepu, oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

 

Cena – wartość Towaru brutto podana przy każdym Towarze na stronie internetowej Sklepu z uwzględnieniem obowiązującego podatku od towarów i usług (VAT)

 

Koszt dostawy – wynagrodzenie ponoszone przez Kupującego związane z dostarczeniem Towarów zamówionych ze Sklepu do miejsca wyznaczonego przez Kupującego w którego skład wchodzą następujące koszty: zabezpieczenie towaru, transport, koszty pobrania.

 

Zamówienie – czynność polegająca na zaakceptowaniu przez Kupującego przedstawionej mu przez Sprzedawcę oferty, złożone przez Kupującego za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

Umowa sprzedaży- wynikająca z realizacji Zamówienia umowa na zakup Towarów, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym na warunkach przez nich określonych.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 1. Regulamin jest umieszczony na stronie internetowej: http://rabkoland.pl/regulamin i określa warunki realizacji Zamówień przy zastosowaniu środków porozumiewania na odległość.

 

 1. Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin przy składaniu zamówienia w następujący sposób:

a) przy dokonywaniu zakupów drogą elektroniczną, w trakcie procesu składania Zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniej informacji w miejscu wyznaczonym pod oświadczeniem: „Akceptuję Regulamin”,

b) przy zawieraniu umów osobiście w siedzibie Sprzedającego, poprzez złożenie podpisu na formularzu pod oświadczeniem „Akceptuję Regulamin”.

 1. Konsument wyraża zgodę na przesłanie informacji objętych niniejszym Regulaminem drogą mailową.
 2. Określenie rodzaju i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną:

Rabkoland.pl jest też internetowym sklepem, za pośrednictwem którego Kupujący mogą nabywać towary i usługi w nim oferowane.

 1. Poniżej wskazuje się wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

-komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

-dostęp do poczty elektronicznej.

-przeglądarka internetowa,

-włączenie w przeglądarce internetowej możliwości obsługi Javascript oraz zapisu plików Cookies

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Rabkoland.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę Kupującego
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce:

-Mozilla Firefox

-Internet Explorer

-Opera

-Google Chrome 

– Safari

 

 1. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu i wypełnić wskazany na tej stronie formularz lub podać wymagane dane do zakupów bez rejestracji.

Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego Produktu, wybór ilości a następnie kliknięcie znaku „kupuję”. Pozostałe postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 1. Sklep działa jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Kupujący może wyrazić zgodą na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pośrednictwem wypełnianego formularza.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
 4. Wszelkie zamówienia składane Sprzedającemu przez Kupującego wiążą się z obowiązkiem zapłaty przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy, oznaczonej Ceny.
 5. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony Towar oraz pokrycia Kosztów dostawy oraz innych kosztów zgodnie z potwierdzeniem zamówienia.
 6. Sprzedawca wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania Zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.

 

REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Aby móc korzystać z serwisu Sklepu należy się zarejestrować lub podać wymagane dane do zakupów bez rejestracji oraz dokonać akceptacji Regulaminu. Rejestracji mogą Państwo dokonać klikając na przycisk “zaloguj się”, a następnie wprowadzając wszystkie wymagane dane i akceptując niniejszy Regulamin.
 2. Po Państwa rejestracji nasz Sklep wygeneruje automatycznego e-maila z linkiem aktywującym Państwa konto w naszym Sklepie. Niniejszy Regulamin będzie stanowił załącznik do przesłanej wiadomości email. Od chwili aktywacji konta mogą Państwo dokonywać zakupów. Można to zrobić na dwa sposoby: logując się jeszcze przed rozpoczęciem zakupów, lub później, już po załadowaniu koszyka.
 3. W celu wysłania zamówienia można też skorzystać z opcji natychmiastowego zamówienia – Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Po dodaniu produktów do koszyka, należy wybrać opcję “Kupuje i płacę” i podać wymagane dane.

 

 CENY

 1. W momencie złożenia przez Państwa Zamówienia za pośrednictwem Sklepu, widoczne w tym zamówieniu Ceny poszczególnych Produktów mają charakter wiążący aż do momentu ich odbioru w parku. Jeżeli jednak opuszczą Państwo nasz serwis bez składania zamówienia, wtedy cena przestaje mieć charakter wiążący.
 2. Oferta jest ważna do 24 godzin od momentu wejścia do serwisu.
 3. Kupujący ma prawo dokonania wyboru formy płatności Ceny spośród poniższych sposobów:
 4. a) elektroniczny przelew bankowy,
 5. b) karty kredytowe.
 6. W przypadku dokonywania płatności za pośrednictwem elektronicznego przelewu bankowego lub karty kredytowej, Kupujący zostaje automatycznie przekierowany do zewnętrznego serwisu płatności i postępuje zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.
 7. Za dzień otrzymania płatności Ceny oraz Kosztów dostawy uznaje się dzień otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania płatności przekazanego przez operatorów płatniczych.
 8. Sprzedawca nie pobiera dodatkowych opłat za skorzystanie przez Kupującego z jednej z form płatności wskazanych powyżej, ponad opłaty ponoszone przez Sprzedającego.
 9. Niniejszym podaje się niezbędne dane do dokonania przelewu: Park Rozrywki Rabkoland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Podhalańska 2a, 34-700 Rabka Zdrój, numer NIP 7352890054, CREDIT AGRICOLE 10 1940 1076 3221 5524 0000 0000  
 10. Płatności należy dokonywać w terminie wskazanym w zamówieniu.
 11. Wszystkie Ceny podane są w polskich złotych.
 12. Podane ceny są cenami brutto.
 13. Jeżeli przy którymś z produktów pojawi się cena 0 zł, będzie to błąd oznaczający brak towaru. Uprzejmie prosimy o jego zgłoszenie. W takiej sytuacji umowa nie zostaje zawarta.
 14. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się umową Sprzedawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Kupującego na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnioną Cenę i Koszty dostawy,
 15. W przypadku zakupu biletu on-line nie są doliczane koszty dostawy towaru.
 16. Bilet on-line będzie nadesłany do Klienta drogą elektroniczną i należy okazać go w kasie obiektu, gdzie zostanie wymieniony na opaskę uprawniającą do korzystania za wszystkich atrakcji obiektu, zgodnie z regulaminem obiektu.

Założenie opaski jest obowiązkowe jeśli chce się korzystać z regulaminu parku.

 1. W przypadku zakupu biletu sezonowego, będzie on do odbioru w kasie parku. Przed odebraniem biletu sezonowego mogą być Państwo poproszeni o podanie danych niezbędnych do realizacji karty sezonowej w tym, zrobienia zdjęcia przez obsługę parku.
 2. Po zakupie biletów do parku na e-mail Kupującego przyjdzie potwierdzenie zamówienia. Należy je okazać w kasie parku aby otrzymać bilety i opaski obowiązujące danego dnia.
 3. Zamówienie jest ważne tylko jeśli zostało opłacone i informacja o tym dotarła do Sprzedającego.
 4. Może się zdarzyć, że system nie zadziała prawidłowo i informacja o płatności nie dotrze do Sprzedającego. Dołożymy wtedy wszelkich starań aby, sprawę wyjaśnić. System płatności powinien posłać również na mail Kupującego potwierdzenie płatności. Nie mamy na to wpływu, czy takie potwierdzenie jest wysłane, jednak jego nieotrzymanie powinno wzbudzić “czujność” Kupującego co do skuteczności przeprowadzonej transakcji.
 5. W razie nieotrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt. Dołożymy wszelkich starań aby szybko sprawę wyjaśnić.
 6. Informacje oraz zdjęcia Towarów prezentowane na stronie internetowej Sprzedawcy oraz innych materiałach marketingowych podlegają ochronie praw autorskich. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania oraz prezentacji na innych stronach internetowych bez uzyskania uprzedniej zgody Sprzedającego.

 

DOSTĘPNOŚĆ TOWARU/ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Bilety można wykorzystać tylko w sezonie, w którym zostały zakupione oraz w godzinach otwarcia parku.
 2. Zamówienie zostaje złożone Sprzedającemu przez Kupującego w formie elektronicznej przy użyciu serwisu udostępnionego na stronie internetowej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru znajdującego się na stronie internetowej Sklepu za określoną Cenę. Umowa jest zawierana w chwili potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedającego w formie mailowej. Potwierdzenie zawiera datę zamówienia, numer zamówienia, strony umowy, określenie Towaru, Cenę, warunki płatności. Wraz z potwierdzeniem Sprzedający wysyła Kupującemu Regulamin w formie załącznika.
 3. Powyższe stanowi treść umowy przesyłanej Kupującemu mailem na wskazany przez Kupującego adres.
 4. Wraz z potwierdzeniem zamówienia Sprzedający nie wysyła do Kupującego faktury VAT lub paragonu
 5. Faktura VAT lub paragon zostaną wydane Kupującemu przez firmę obsługującą sprzedaż biletów w parku.

 

ODSTĄPIENIE

 1. Konsument, uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie Towarów (inna niż przewoźnik).
 2. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, Kupujący powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Złożenie oświadczenia woli może nastąpić również drogą elektroniczną w następującej formie:

– poprzez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sklepu rabkoland.pl

Jeżeli Konsument skorzysta z możliwości opisanej powyżej Sprzedawca prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku w formie wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na wskazany przez Konsumenta adres email.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep otrzymał informację o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności Konsumentowi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do czasu otrzymania zwracanego Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym, koszt właściwego zapakowania towaru na czas transportu oraz koszty wysyłki), chyba że, Sprzedawca zaoferuje odbiór rzeczy od Konsumenta
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 

WYMIANA ZAKUPIONEGO TOWARU

 1. W ciągu 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenie zamówionych Towarów Kupujący ma prawo do wymiany Towaru na inny.
 2.  W przypadku wymiany Produktu na inny, koszty przesłania do nas zakupionego Produktu, oraz koszty wysyłki nowego, pokrywa Kupujący. Jeżeli wymiana jest skutkiem błędu Sprzedającego wtedy koszty pokrywa Sprzedający.
 3. Przed wymianą prosimy o upewnienie się czy wybrany produkt jest dostępny.

 

REKLAMACJE

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Reklamacje są przyjmowane na podstawie dokumentu potwierdzającego zakup. Czas rozpatrywania reklamacji to 14 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. Reklamacje należy składać na adres: Rabkoland Park Rozrywki, ul. Podhalańska 2a, 34-700 Rabka Zdrój.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Rabkoland Park Rozrywki, ul. Podhalańska 2a, 34-700 Rabka Zdrój.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji w/w celu.

Akceptując niniejszy Regulamin wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach związanych z realizacją zamówienia, w tym realizacji uprawnień z tytułu rękojmi przez naszą firmę: Rabkoland Park Rozrywki, ul. Podhalańska 2a, 34-700 Rabka Zdrój. Dane osobowe nie będą przez Sprzedawcę przekazane innym podmiotom za wyjątkiem sytuacji, w których przekazanie takich danych będzie niezbędne do realizacji zamówienia i wynikających z tego praw, w tym zakresie godnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

W każdej chwili mają Państwo prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy i cofnięcie zgody na ich przetwarzanie. W tym celu prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną pisemnej prośby o ich usunięcie.

 

 

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY W PARKU ROZRWKI RABKOLAND

 

 1. Godziny otwarcia parku są podawane na bieżąco na bramie parku.
 2. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne, o czym poinformujemy przez radiowęzeł.
 3. Na terenie parku zabroniona jest jazda rowerem lub innymi pojazdami stwarzającymi zagrożenie dla gości parku. Rowery należy pozostawić w wyznaczonym do tego miejscu.
 4. Zabrania się wprowadzania psów. W szczególnych wypadkach psy mogą być wprowadzane na teren parku z założonymi kagańcami i na smyczach.
 5. Osoby będące pod wyraźnym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren parku.
 6. Rodzice i dorośli opiekunowie proszeni są o zapoznanie się z regulaminem korzystania z poszczególnych urządzeń i imprez, które znajdują się przy każdej atrakcji.
 7. Park Rozrywki Rabkoland Sp. Z o o.  posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla wszystkich swoich urządzeń i imprez.
 8. Urządzenia wirujące objęte są dozorem Urzędu Dozoru Technicznego oddział w Krakowie.
 9. Pozostałe urządzenia znajdują się pod kontrolą Stowarzyszenia Rzeczoznawców Technicznych Urządzeń Rozrywkowych w Warszawie.
 10. Wszelkie zażalenia odnośnie obsługi urządzeń i funkcjonowania parku przyjmuje Biuro Obsługi Klienta.
 11. Zakupione wejściówki nie podlegają zwrotowi. Raz użyty bilet wstępu nie może zostać przekazany kolejnym osobom. Bilet jest ważny do końca sezonu, w którym został zakupiony.
 12. Karnety i żetony z ubiegłych sezonów są nieważne.
 13. Informacje o rzeczach pozostawionych na urządzeniach lub utraconych na terenie Rabkolandu można uzyskać w Biurze Rzeczy Znalezionych.
 14. Biuro Rzeczy Znalezionych znajduje się w Biurze Obsługi.
 15. Obsługa decyduje ostatecznie o tym, kto może korzystać z urządzenia.
 16. Niektóre z urządzeń posiadają ograniczenia wiekowe lub wzrostowe. Należy stosować się do regulaminów zamieszczonych przy urządzeniach.
 17. Bilet wejściowy umożliwia wejście na teren parku i korzystanie z atrakcji Rabkolandu. Do tych atrakcji nie zalicza się urządzeń załączanych monetą.  
 18. Grupy zorganizowane powyżej 15 osób obsługiwane są wyłącznie w Biurze Obsługi.
 19. Punkt Medyczny znajduje się Cyrku Luna.
 20. Biuro Obsługi mieści się przy Wejściu Głównym.
 21. Każdy wchodzący na teren parku zobowiązany jest zakupić bilet. Ceny biletów nie podlegają negocjacjom.
 22. Każdy bilet oznacza zabawę na wszystkich urządzeniach wielokrotnie. Należy jednak wziąć pod uwagę ograniczenia wzrostowe lub wiekowe na każdej atrakcji i stosować się do poleceń obsługi.
 23. Na niektórych urządzeniach dla małych dzieci nie mogą się bawić dorośli, ponieważ te nie są przystosowane do ciężaru i gabarytu dorosłego człowieka do tych np. zaliczamy automaty wrzutowe czyli tzw. Bujaki.
 24. Wchodząc na teren Rabkolandu wyrażasz zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku w filmach i zdjęciach promocyjnych naszego Parku Rozrywki.
 25. Ze względu na warunki atmosferyczne część urządzeń może być wyłączona z ruchu co nie powoduje zmiany ceny na wejściu oraz nie powoduje zwrotu pieniędzy za bilet.
 26. Osoby, które nie korzystają z urządzeń mogą obejrzeć programy sceniczne. 
 27. Bilet wstępu uprawnia do wejścia na teren parku. Nie wszystkie urządzenia są zawsze czynne. Nieczynna atrakcja nie uprawnia do zwrotu kosztów biletu . 
 28. Obsługa parku zajmuje się firma: Park Rozrywki Rabkoland Sp. Z o o.,  ul. Podhalańska 2a, 34-700 Rabka Zdrój
 29. Uwaga: Na terenie Polski obowiązuje stan epidemii. Oznacza to, że mimo zastosowania obostrzeń i procedur sanitarnych – nadal istnieje ryzyko zakażenia COVID-19. Wchodząc na teren Rabkolandu potwierdzasz, że jesteś świadomy (a) ryzyka.

 

Zapisz się do newslettera!

Bądź na bieżąco!

sheep
Owca
Owca
Owca
Owca
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.